Hur går det till?

Arkeologisk utredning

 

En utredning kan i det intitala skedet utgöra en översiktlig kulturhistorisk landskapsanalys som syftar till att ta fram ett arkeologiskt besluts- och planeringsunderlag för Länsstyrelsen och byggherren. Utredningen inbegriper dels den kända fornlämningssituationen, dels de områden

som kan vara känsliga ur fornlämningssynpunkt.

 

En utredning kan också utgöra en sökschaktsgrävning för att fastställa förekomsten av fornlämningar inom ett bestämt markområde. Beslut om denna typ av arkeologisk utredning fattas av Länsstyrelsen enligt Kulturminneslagen.

 

 

Arkeologisk förundersökning

 

Ett beslut om en arkeologisk förundersökning fattas av Länsstyrelsen.

En förundersökning kan genomföras i olika syften. Den kan syfta till att översiktligt klargöra och avgränsa fornlämningen för att ta fram ett planeringsunderlag för Länsstyrelsen och byggherren så att bygg-

projektet ska kunna undvika eller anpassas till fornlämningen.

 

En förundersökning kan också syfta till att fördjupa kunskapen om fornlämningen och att klargöra lämningarnas innehåll, datering och vetenskapliga potential. Resultatet ska sedan ligga till grund för en

eventuell slutundersökning.

 

 

Slutundersökning

 

En slutundersökning innebär att fornlämningen, eller den del som berörs

av byggplanerna, grävs ut i sin helhet. Länsstyrelsen fattar beslut om slutundersökning. Fornlämningen tas bort för att bereda plats åt ditt byggprojekt. Vi undersöker, dokumenterar och tolkar spåren efter människorna som levt på platsen. Fynden registreras och konserveras

vid behov. Fynden hamnar i förvar på länsmuseet eller på Statens

historiska museum. När utgrävningen är avslutad sammanställs

resultaten i en eller flera rapporter, som riktar sig både till forskare

och en intresserad allmänhet.

 

- CMB Uppdragsarkeologi AB - Box 44 - 246 21 Löddeköpinge -

- vx 046-460 12 65 -

- Org.nr. 556838-6121 -

Den arkeologiska processen

Det är du som byggherre som betalar för det arkeologiska arbetet men Länsstyrelsen handlar upp de arkeologiska tjänster som behövs. Upphandlingen sker på nytt inför varje del- moment i den arkeologiska processen. Du som byggherre skall ha möjlighet att avbryta ett projekt utan att ha gjort stora ekonomiska investeringar i ett område.

 

Länsstyrelsen tar fram ett förfrågningsunderlag med en kravspecifikation och det arkeologiska företaget beskriver hur undersökningen ska genomföras samt gör en kostndadsberäkning. Länsstyrelsen bedömer kvalitets- och kostnads- nivån på undersökningsplanen och fattar beslut, men först efter att du som byggherre godkänt kostnaden. Utgrävningen kan påbörjas efter att avtal slutits med det arkeologiska företaget.

 

Om Länsstyrelsen bedömer det som troligt att kostnaden för uppdraget kommer att understiga fem prisbasbelopp kan Länsstyrelsen dela ut uppdraget till en arkeologisk aktör i direktval. Beräknas kostnaden bli högre än 20 prisbas- belopp ska uppdraget handlas upp av Länsstyrelsen genom anbudsförfarande. Upp- handlingen av arkeologiska undersökningar om- fattas inte av Lagen om offentlig upphandling (LOU), utan regleras av föreskrifter till Kulturminneslagen.